ANBI

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten

Kamer van Koophandel

41157046

RSIN

811175662

Contactgegevens

lcm@erfgoedbrabant.nl

Doelstelling

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. De advisering en ondersteuning van musea en aanverwante erfgoedorganisaties richt zich vooral op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en vergroting van publieksbereik. Om dit werk te kunnen uitvoeren, komen de adviseurs regelmatig bijeen om kennis te delen, te netwerken en, indien mogelijk, nieuwe projecten te ontwikkelen.

Visie 2017-2020

Het is de visie van het LCM dat musea en erfgoed van waarde zijn voor de samenleving. Dat geldt zowel voor grotere als kleinere musea en erfgoedorganisaties. In veel van die kleinere musea en erfgoedorganisaties zijn vrijwilligers werkzaam. Dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten, laat zien dat we er als samenleving belang aan hechten dat hierin wordt voorzien. Die vrijwilligersmusea willen hun werk op verantwoorde wijze uitvoeren. Dat vraagt om kwaliteitszorg en zorg voor voldoende deskundigheid onder de vrijwilligers. Het is van belang dat in de komende jaren hiervoor adequate ondersteuning wordt geboden.

Missie 2017-2020

De missie van het LCM voor de jaren 2017-2020 is om musea en aanverwante erfgoedorganisaties te ondersteunen in kwaliteitsverbetering en professionalisering. Deze missie richt zich vooral op de kleinere musea, die grotendeels met vrijwilligers werken, in de provincies waar museumadviseurs actief zijn en daarnaast op landelijke schaal via deze website als ‘digitale museumconsulent’. In mei 2017 publiceren wij ons beleidsplan voor de jaren 2017-2020 op deze website.

Inzicht financiën

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Annette Gaalman (Erfgoed Brabant)
Secretaris: Sandra Welters (Huis voor de Kunsten Limburg)
Penningmeester: Mirjam Pragt (Museumfederatie Fryslân)

Algemene leden
Liesbeth Tonckens (Erfgoed Gelderland)
Roeli Broekhuis (Erfgoedpartners Groningen)
Marianne de Rijke (Landschap Erfgoed Utrecht)
André Geurts (Nieuw Land Erfgoed Centrum)
Evelien Masselink (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Janneke de Wit (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland)

Beloningsbeleid

De werkzaamheden voor het bestuur zijn onbezoldigd.

Rooster van aftreden

Het DB is onlangs voor een termijn van vier jaar herbenoemd.