Zoek
Zoek

Ethische code

Vastgelegd hoe we met elkaar en collecties omgaan

De ethische code voor musea is de basis voor de beroepsethiek van de museale sector en Nederland. Het is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics in Museums uit 2004. De code is daarmee internationaal. Het biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. 

De code legt minimumnormen vast voor de handelswijze en het niveau van museummedewerkers en benoemt ook wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van het museale beroepsveld.

Bekijk hier de website van de ethische code voor musea. 

De ethische code-commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over de inhoud en toepassing van de code. De leden van de commissie worden benoemd door de volgende organisaties: Museumvereniging, Nederlands Museumregister, Landelijk Contact Museumconsulenten, ICOM-Nederland, Stichting Museumkaart en Federatie van Vrienden van Musea. Alleen deze zes organisaties kunnen de commissie verzoeken om een advies. Musea en anderen die een verzoek hebben kunnen dit via één van deze organisaties indienen.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

De Ethische Code voor musea

Download hier de code

 

Bekijk hier een korte film met een samenvatting van de ethische code.

Voorbeelden van onderwerpen

2020: Omgang met collecties bij dreigend faillisement.

2019: Afstoting collectie bij sluiting van een museum.

2018: Wat doen met niet-geregistreerde objecten

2018: Vriendenstichting, vriend of financier?

2009: Schedels van verre verwanten, bewaren of herbegraven?

Menu

Ga naar de inhoud