Zoek
Zoek

Kwaliteitszorg

Gestructureerd werken aan verbetering

Bij kwaliteitszorg gaat het om aandacht hebben voor de kwaliteit van de output van de hele organisatie en open staan voor verbeteringen. Kernvraag daarbij is steeds hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. Het zichtbaar  maken van de kwaliteit van de organisatie gebeurt aan de hand van diverse modellen.  Het model is een hulpmiddel om goed te kijken en niets uit het oog te verliezen. 

Aan de ene kant bestaan er systemen en modellen die je kunt gebruiken om de algehele bedrijfsvoering van de organisatie te analyseren en te verbeteren, denk daarbij aan het hieronder beschreven 7-S model of het Plan-Do-Check-Act model (PDCA). Aan de andere kant zijn er systemen die een duidelijke handelwijze voorschrijven, procedures en richtlijnen geven. Het Museumregister en SPECTRUM horen bij deze categorie. De methode helpt je om zo objectief mogelijk te kijken en besluiten te nemen. Kwaliteitszorg is niet bedoeld om het vakmanschap te beknotten, beschouw het als een aanmoediging: het kan altijd beter!

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Plan-Do-Check-Act

Een kwaliteitssysteem bestaat uit een cyclus die een continue verbeteringsproces waarborgt. Het wordt aanbevolen als kwaliteitssysteem de Plan-Do-Check-Act (PDCA) methode toe te passen. In dit document wordt uitgelegd wat deze methode inhoud.

7-S model

Dit model helpt je om snel in kaart te brengen hoe de organisatie op dit moment functioneert. Hiervoor onderzoek je zeven verschillende interne factoren. Dit zijn drie duidelijk te meten factoren: strategie, structuren en systemen en vier zachtere factoren die vooral door onderling gesprekken te voeren laten zien hoe zij werken. De zachte factoren zijn: cultuur, stijl, sleutelvaardigheden en personeel.

Dit model helpt je om goed naar de eigen organisatie te kijken en de sterke en zwakke kanten te ontdekken. Het is geen ingewikkeld model, de voorbeelden spreken voor zich.

Download illustratie

Erfgoed Gelderland, 2017

Museumpeil 30

In dit nummer van Museumpeil wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg met artikelen als: kwaliteitszorg in Nederlandse Musea; kwaliteitszorg bezint eer ge begint!; is er leven na de nulmeting en Instrumenten voor kwaliteitsmanagement in musea.

Download illustratie

LCM, 2008

Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg

Dit is de rapportage van het eerste kwantitatieve onderzoek dat gedaan is, naar de stand van zaken van kwaliteitszorg in Nederlandse musea. De Museumvereniging wil met deze rapportage een beeld krijgen van deze stand van zaken voor hernieuwing van het museumregister. Op deze manier kan deze over vier jaar vergeleken worden met de nieuwe situatie, een zogeheten nulmeting.

Projectmatig werken in de erfgoedsector

Musea gaan steeds professioneler werken, gebaseerd op de basisprincipes van goed beheer. Projectmatig werken, projectbeschrijvingen en stappenplannen: iedereen onderkent het belang, maar hoe begint je eraan? Deze handleiding wil daarbij een hulpmiddel zijn. Ook voor gevorderden is dit een handig en bondig instrument waarin je snel kan teruggrijpen naar de basics van projectmatig werken, planning, groepsdynamiek, omgang met weerstanden, benchmarking en nog veel meer.

Download illustratie

Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 2005

Cursusaanbod

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Bij de contactgegevens van de provinciale museumconsulenten vind je ook het cursusaanbod per provincie. Daarnaast wijzen we je graag op de pagina Verdieping op de site erfgoedvrijwilliger.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met jouw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud